Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Senaste nytt

Större risk för motorcyklister i korsningar och på småvägar

Större risk för motorcyklister i korsningar och på småvägar

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2014 09:59 CEST

Motorcyklister som dödas eller skadas svårt gör det oftare på mindre vägar jämfört med personbilister. Beräkningar visar att motorcykelförare under sommarhalvåret löper cirka 19 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i trafiken jämfört med personbilsförare. En VTI-studie visar var och hur svårt motorcyklister skadas.

Vad kostar det när tåget står still?

Vad kostar det när tåget står still?

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2014 07:00 CEST

Alla vet att det innebär kostnader för samhället när vi inte kommer fram för att vägen är översvämmad eller ledningen rivits ned. Men hur värderar vi bäst dessa kostnader? I ett nystartat VTI-projekt ska forskare kartlägga vilken belastning i form av förlorade eller förbrukade resurser som trafikstörningar av olika slag innebär för samhället och ta fram ett förslag till metodik för värdering.

Strategiskt avtal mellan LiU och VTI

Strategiskt avtal mellan LiU och VTI

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2014 09:28 CEST

På onsdag den 27 augusti tar LiU och VTI ytterligare ett steg närmare varandra. Detta genom att underteckna ett avtal som ska ge än bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och praktiskt inom utbildning, forskning, kompetensförsörjning och innovation. LiU:s rektor Helen Dannetun och VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam är på plats för att berätta om vilka möjligheter det ger.

Längre godståg kräver balansgång

Längre godståg kräver balansgång

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2014 13:54 CEST

Dagens förutsättningar för användning av längre tåg har utvärderats i ett demonstrationsförsök där ett 730 meter långt godståg kördes mellan Gävle och Malmö. Forskare på VTI konstaterar att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter, men att det finns organisatoriska hinder.

Lag mot mobil i bil inte rätt väg

Lag mot mobil i bil inte rätt väg

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2014 17:12 CEST

Reglerna för hur vi får använda en mobiltelefon under bilkörning justerades för ett halvår sedan. Nu togs debatten upp i Almedalen om vad lagen egentligen innebär men VTI:s forskning har hela tiden visat att skärpta lagar inte är någon garanti för ett trafiksäkrare samhälle.

Trånga järnvägsspår kan gynna sjöfarten

Trånga järnvägsspår kan gynna sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2014 07:04 CEST

Möjligheten att överföra godstransporter från väg och järnväg till sjövägen tas upp av Trafikverket och av politiker från olika partier. Kapacitetsbristen på landinfrastrukturen kan gynna sjöfarten. Det framgår av en rapport som presenterades på ett seminarium i Almedalen.

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 09:25 CEST

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens för all trafik på järnväg. Intervjuer med tågoperatörer indikerar att det finns flera begränsningar i systemet som gör det svårt för nya aktörer att etablera sig. Operatörer som utmanar SJ upplever inte att dagens kapacitetstilldelningsprocess lever upp till kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering.

Möt VTI på Almedalsveckan

Möt VTI på Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 06:02 CEST

Trafikslagens infrastrukturavgifter, mobil i bil, hållbar pendling över vattnet och delade turer samt långa arbetsdagar är seminarier som VTI deltar på i Almedalen. Välkomna.

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 15:15 CEST

Trots omfattande regler och föreskrifter om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten, inträffar årligen ett antal olyckor. VTI rapport 825 redovisar en studie som visar på brister i informationsspridningen till berörda i alla led men också i uppföljning och återkoppling av arbetsplatskontroller och olyckor/incidenter.

Parkeringsnormer som medel att nå miljömål

Parkeringsnormer som medel att nå miljömål

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 06:30 CEST

Vilka riktlinjer som gäller och hur man planerar för parkering har undersökts i ett antal norska och svenska kommuner. Resultatet visar att parkeringsnormer används allt mer som medel att nå lokala mål om minskad bilanvändning och hållbart resande samt att det finns stora likheter i hur parkeringsnormerna är uppbyggda i olika kommuner.

Äldre kör som de brukar

Äldre kör som de brukar

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 09:34 CEST

Det finns en bild av att bilförare ändrar körbeteende när de blir äldre, att de kör långsammare, mer sällan och kortare sträckor. Enligt en enkätundersökning i Västra Götaland stämmer inte den bilden, de flesta ansåg att de inte hade ändrat sina körvanor. Flera typiska könsskillnader existerar fortfarande, till exempel slutar kvinnor att köra i lägre åldrar och kör mer sällan än män.

Färgat mc-glas kan vara säkrare

Färgat mc-glas kan vara säkrare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 06:00 CEST

Ett gult plexiglas som monteras på motorcykelns framlykta skulle kunna göra att motorcyklister syns bättre i trafiken.

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2014 14:15 CEST

En VTI-studie visar att 80 procent av de svarande är för en utformning av innerstaden som är mer restriktiv gällande biltrafik och bilparkering, än vad som är fallet i Malmö idag. Närmare hälften stödjer långtgående förändringar där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. En majoritet av de som kör bil i innerstaden föredrar också en omläggning av trafiken till förmån för cykel.

Seminarium - trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader

Seminarium - trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2014 09:00 CEST

Under 2014 arrangeras ett antal seminarier på VTI:s kontor i Stockholm som belyser transporternas samhällsekonomiska marginalkostnader. Nästa seminarium är torsdag 12 juni med rubriken "Värdering av koldioxidutsläpp från svenska transporter".

Videoinspelning ska ge bättre bilförare

Videoinspelning ska ge bättre bilförare

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2014 08:59 CEST

Med tre små kameror inne i bilkupén spelas allt in som sker mellan körskoleelev och instruktör. Studien som är den första i Sverige i sitt slag genomförs av VTI och Linköpings universitet.

Seminarium om friktion på sommarvägar

Seminarium om friktion på sommarvägar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2014 11:22 CEST

VTI och Trafikverket arrangerar tillsammans en seminariedag den 27 maj om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vägfriktion och hur vi tillsammans kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

Nya möjligheter för energiproduktion i vägmiljö

Nya möjligheter för energiproduktion i vägmiljö

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2014 13:57 CEST

Det finns en rad tekniker för energiutvinning som kan användas i vägmiljö för att minska miljöbelastningen, exempelvis solceller, geotermisk energi och vindkraft. Forskare på VTI har gjort en kartläggning över vilka tekniker som finns och vilka faktorer som håller tillbaka utvecklingen.

Positiv trafiksäkerhetsutveckling i personbilar

Positiv trafiksäkerhetsutveckling i personbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2014 11:24 CEST

Sverige lyfts fram som ett gott exempel i Europa när det gäller minskningen av antalet omkomna i samband med olyckor med personbil.

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2014 10:59 CEST

Årligen skadas närmare 200 personer i olyckor relaterade till vägarbetsplatser och flera personer omkommer. För att förbättra säkerhet och arbetsmiljö vid vägarbeten kommer forskare på VTI att analysera effekterna av det nya regelverk som infördes av Trafikverket förra året. Även ansvar och roller kring spårarbeten ska undersökas.

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 06:00 CEST

Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30 000–36 000 per år. En VTI-studie visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.