Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Metod testad för hastighetsmätning i trafiksäkerhetsforskning

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2018 07:45 CEST

VTI i samarbete med Linköpings universitet har utvärderat tekniken med hastighetsmätning med hjälp av blåtandssensorer, bland annat för att se om metoden kan användas vid före-efter studier av hastighetsdämpande åtgärder. Resultaten visar att mätningar med blåtandssensorer ger stabila resultat och är tillförlitliga.

Hastighet är viktig när man studerar framkomlighet och effekter på trafik­säkerhet. En relativt ny teknik för att mäta hastigheter är att utnyttja de signaler som blåtandsenheter i fordonen sänder ut. Signalerna fångas upp av blåtandssensorer som monteras vid vägkanten. Om samma signal fångas upp av minst två sensorer kan man beräkna reshastigheten mellan dessa.

- Utifrån resultaten bedömer vi att metoden är tillräckligt bra för att kunna användas vid före-efter studier, men man bör beakta att den här jämförelsen är gjord på endast en väg­sträcka. Andra typer av vägar skulle kunna ge andra resultat, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.

En fördel med tekniken är att avläsningen sker automatiskt så länge blåtandsfunktionen för enheterna i fordonen är aktiverade, man behöver inte installera någon programvara eller liknande.

- En annan fördel är att man kan mäta dygnet runt och året runt, det är till exempel inget problem med snö på marken. Till nack­delarna hör att man inte kan särskilja olika typer av fordon och inte heller olika körfält i samma riktning.

Syftet var att utvärdera hur väl blåtandsmätningarna stämmer överens med radarmätningar vid MCS-portaler (Motorway Control System). Av speciellt intresse har varit att utvärdera om metoden skulle kunna användas vid före-efter studier av trafiksäkerhetsåtgärder, till exempel införande av trafiksäkerhetskameror.

Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att:

  • Andel blåtandspassager per passerat fordon varierar mellan 12 och 16 procent beroende på plats och om det är vardag eller helg. En invändning mot metoden kan vara att endast en del av fordonen som passerar kommer att mätas eftersom det bara är fordon med aktiva blåtandsenheter som kan fångas upp av sensorerna.
  • Blåtandsmätningarna ger stabila resultat med avseende på medelhastigheten på dygnsnivå. Jämförelser med MCS-data visar att resultaten från de två mätmetoderna följer varandra väl och differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.
  • Hastighetsmätningar med blåtandssensorer bedöms vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna användas i utvärderingar av olika trafiksäkerhetsåtgärder. Fler studier på andra typer av vägar behöver dock göras.

Utvärderingen baseras på data från två mätplatser på E4:an strax norr om Stockholm. Projektet har skett i samarbete mellan VTI och Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

VTI rapport 969

Kontakt: Åsa Forsman

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.