Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 07:04 CET

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning.

Kunskapscentrum om buller är ett uppdrag som drivs som ett projekt av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som minst till och med år 2020. Ambitionen är att det därefter ska drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete.

– Inom Kunskapscentrum om buller ska vi utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus. Vi ska också stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller vid tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken och andra regelverk, säger Anders Genell, forskare på VTI och projektledare för Kunskapscentrum.

Enligt förordningen för omgivningsbuller (2004:675) ska buller kartläggas i alla kommuner med mer än 100 000 invånare och vid större vägar, järnvägar och flygplatser. Centralt i uppdraget är att utveckla den internationella bullerberäkningsmetoden Cnossos-EU för svenska förhållanden, kopplat till bullerkartläggningen i enlighet med det europeiska bullerdirektivet.

I uppdraget ingår att ge stöd när myndigheterna ska ta fram och kvalitetssäkra källdata från mätningar av bullerkällor som exempelvis vägar, spår och industrier. 

– Vi ska även att bistå med anvisningar när det ska tas fram källdata för mindre vanliga bullerkällor som motorsport, skjutbanor och vindkraft, säger Anders Genell.

En annan del av uppdraget består i att vara internationellt expertstöd för berörda myndigheter vid samverkan om mät- eller beräkningsmetoder för buller. Dessutom har ett nordiskt samarbete påbörjats för att undersöka möjligheterna för gemensam anpassning av Cnossos-EU till nordiska förhållanden.

Verksamheten kommer bedrivas av forskare inom VTI och av personer på uppdrag av VTI,  i nära samarbete med uppdragsgivarorganisationerna.

Kontakt: Anders Genell T.031-7502611

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.