Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Trånga järnvägsspår kan gynna sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2014 07:04 CEST

Möjligheten att överföra godstransporter från väg och järnväg till sjövägen tas upp av Trafikverket och av politiker från olika partier. Kapacitetsbristen på landinfrastrukturen kan gynna sjöfarten. Det framgår av en rapport som presenterades på ett seminarium i Almedalen.

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 09:25 CEST

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens för all trafik på järnväg. Intervjuer med tågoperatörer indikerar att det finns flera begränsningar i systemet som gör det svårt för nya aktörer att etablera sig. Operatörer som utmanar SJ upplever inte att dagens kapacitetstilldelningsprocess lever upp till kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering.

Möt VTI på Almedalsveckan

Möt VTI på Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 06:02 CEST

Trafikslagens infrastrukturavgifter, mobil i bil, hållbar pendling över vattnet och delade turer samt långa arbetsdagar är seminarier som VTI deltar på i Almedalen. Välkomna.

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 15:15 CEST

Trots omfattande regler och föreskrifter om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten, inträffar årligen ett antal olyckor. VTI rapport 825 redovisar en studie som visar på brister i informationsspridningen till berörda i alla led men också i uppföljning och återkoppling av arbetsplatskontroller och olyckor/incidenter.

Parkeringsnormer som medel att nå miljömål

Parkeringsnormer som medel att nå miljömål

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 06:30 CEST

Vilka riktlinjer som gäller och hur man planerar för parkering har undersökts i ett antal norska och svenska kommuner. Resultatet visar att parkeringsnormer används allt mer som medel att nå lokala mål om minskad bilanvändning och hållbart resande samt att det finns stora likheter i hur parkeringsnormerna är uppbyggda i olika kommuner.

Äldre kör som de brukar

Äldre kör som de brukar

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 09:34 CEST

Det finns en bild av att bilförare ändrar körbeteende när de blir äldre, att de kör långsammare, mer sällan och kortare sträckor. Enligt en enkätundersökning i Västra Götaland stämmer inte den bilden, de flesta ansåg att de inte hade ändrat sina körvanor. Flera typiska könsskillnader existerar fortfarande, till exempel slutar kvinnor att köra i lägre åldrar och kör mer sällan än män.

Färgat mc-glas kan vara säkrare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 06:00 CEST

Ett gult plexiglas som monteras på motorcykelns framlykta skulle kunna göra att motorcyklister syns bättre i trafiken.

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2014 14:15 CEST

En VTI-studie visar att 80 procent av de svarande är för en utformning av innerstaden som är mer restriktiv gällande biltrafik och bilparkering, än vad som är fallet i Malmö idag. Närmare hälften stödjer långtgående förändringar där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. En majoritet av de som kör bil i innerstaden föredrar också en omläggning av trafiken till förmån för cykel.

Seminarium - trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2014 09:00 CEST

Under 2014 arrangeras ett antal seminarier på VTI:s kontor i Stockholm som belyser transporternas samhällsekonomiska marginalkostnader. Nästa seminarium är torsdag 12 juni med rubriken "Värdering av koldioxidutsläpp från svenska transporter".

Videoinspelning ska ge bättre bilförare

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2014 08:59 CEST

Med tre små kameror inne i bilkupén spelas allt in som sker mellan körskoleelev och instruktör. Studien som är den första i Sverige i sitt slag genomförs av VTI och Linköpings universitet.

Seminarium om friktion på sommarvägar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2014 11:22 CEST

VTI och Trafikverket arrangerar tillsammans en seminariedag den 27 maj om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vägfriktion och hur vi tillsammans kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

Nya möjligheter för energiproduktion i vägmiljö

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2014 13:57 CEST

Det finns en rad tekniker för energiutvinning som kan användas i vägmiljö för att minska miljöbelastningen, exempelvis solceller, geotermisk energi och vindkraft. Forskare på VTI har gjort en kartläggning över vilka tekniker som finns och vilka faktorer som håller tillbaka utvecklingen.

Positiv trafiksäkerhetsutveckling i personbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2014 11:24 CEST

Sverige lyfts fram som ett gott exempel i Europa när det gäller minskningen av antalet omkomna i samband med olyckor med personbil.

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2014 10:59 CEST

Årligen skadas närmare 200 personer i olyckor relaterade till vägarbetsplatser och flera personer omkommer. För att förbättra säkerhet och arbetsmiljö vid vägarbeten kommer forskare på VTI att analysera effekterna av det nya regelverk som infördes av Trafikverket förra året. Även ansvar och roller kring spårarbeten ska undersökas.

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 06:00 CEST

Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30 000–36 000 per år. En VTI-studie visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.

Olyckor med fyrhjulingar måste minska

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2014 07:15 CEST

Olyckor med fyrhjulingar ökar i Sverige. Nu ska forskare på VTI och Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond undersöka orsakerna till olyckorna. Tillsammans vill forskarna och försäkringsbolaget få bukt med den negativa olyckstrenden.

Barns körbeteende studeras i simulator

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2014 11:04 CEST

En forskningsstudie som ska jämföra styrbeteende hos vuxna och barn pågår just nu på VTI i Göteborg. Syftet är att ta reda på vad som är inlärt beteende och vad som är medfött. Det är forskare vid Avdelningen för fordonsteknik och autonoma system på Chalmers tekniska högskola som i samarbete med VTI utför experimentet. Barnen som är 12-13 år får köra en personbil i VTI:s körsimulator SIM IV.

Flest kör för fort på 40-väg

Flest kör för fort på 40-väg

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2014 12:44 CEST

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

Dammbindning effektivast mot akut höga partikelhalter

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2014 13:01 CEST

En ny städmaskin med kraftigt vakuum har testats i Stockholm för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10). VTI:s mätningar visar att städning med den nya vakuumsugen inte gav någon signifikant effekt dagen efter. Det mest effektiva sättet att sänka akut höga PM10-halter är dammbindning med hjälp av kalciummagnesiumacetat (CMA),

Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2014 08:29 CEST

Det tog tio år att få finansiering för forskning på en kvinnlig krockdocka, ytterligare några för att få fram en prototyp. VTI-forskaren Astrid Linders stora och gedigna arbete ger resultat och nu har hon vunnit ett hedersvärt europeiskt pris inom transportforskning.