Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Bristande konkurrens ger dyrare infrastruktur

Bristande konkurrens ger dyrare infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2014 06:00 CEST

Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen är ett problem som minskar konkurrensen och ökar kostnaderna i infrastrukturprojekt. VTI ska utreda hur utbrett problemet är och hur det påverkar.

Kylvatten bäst för motorvärmning

Kylvatten bäst för motorvärmning

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2014 06:00 CEST

Traditionellt sett har motorvärmning skett genom att kylvattnet värmts, vilket i sin tur värmt motorblocket. VTI har undersökt om det skulle vara mer energieffektivt att värma smörjoljan i stället för kylvattnet. Pilotstudien gjord visar att motorvärmning via kylvatten är mer bränsleeffektivt än att värma smörjoljan.

Bättre trafikflöde med anpassningsbara farthinder

Bättre trafikflöde med anpassningsbara farthinder

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2014 06:00 CEST

För att minska de negativa konsekvenserna av fasta farthinder har det börjat komma allt fler alternativ. VTI har kartlagt vilka typer av dynamiska farthinder som finns idag och vilka som skulle kunna passa i vårt nordiska klimat.

Bullerreducerande vägbana testas i Stockholm

Bullerreducerande vägbana testas i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2014 07:00 CEST

Det finns sätt att sänka ljudnivån på våra vägar. Provsträckor med dränerande, bullerreducerande vägbeläggning har på senare år testats med goda resultat och VTI ska nu följa upp en nylagd provväg på E4:an i Stockholm.

VTI forskar om den mänskliga faktorn

VTI forskar om den mänskliga faktorn

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2014 07:00 CEST

Många trafikolyckor inträffar sannolikt för att förare är ouppmärksamma på grund av olika faktorer. En stor studie på VTI ska ta reda på mer om hur vi kan mäta faktorer som exempelvis sömnighet.

Möt VTI på Tylösandsseminariet

Möt VTI på Tylösandsseminariet

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2014 05:58 CEST

Kan du köra bil och sms:a? Seminarium om risker och möjligheter med teknik i bilen. Katja Kircher, forskare på VTI, medverkar i seminariet som hålls tisdagen 2 september klockan 15.15.

Förbättrad reshastighet med flexibla busskörfält

Förbättrad reshastighet med flexibla busskörfält

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2014 06:53 CEST

Ökad framkomlighet är önskvärt för både bussar och bilar. En forskargrupp som koordineras av VTI ska därför undersöka vilken potential dynamiska körfält har som åtgärd för prioritering av framför allt kollektivtrafik, men även annan nyttotrafik som exempelvis utryckningsfordon och taxi.

Större risk för motorcyklister i korsningar och på småvägar

Större risk för motorcyklister i korsningar och på småvägar

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2014 09:59 CEST

Motorcyklister som dödas eller skadas svårt gör det oftare på mindre vägar jämfört med personbilister. Beräkningar visar att motorcykelförare under sommarhalvåret löper cirka 19 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i trafiken jämfört med personbilsförare. En VTI-studie visar var och hur svårt motorcyklister skadas.

Vad kostar det när tåget står still?

Vad kostar det när tåget står still?

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2014 07:00 CEST

Alla vet att det innebär kostnader för samhället när vi inte kommer fram för att vägen är översvämmad eller ledningen rivits ned. Men hur värderar vi bäst dessa kostnader? I ett nystartat VTI-projekt ska forskare kartlägga vilken belastning i form av förlorade eller förbrukade resurser som trafikstörningar av olika slag innebär för samhället och ta fram ett förslag till metodik för värdering.

Strategiskt avtal mellan LiU och VTI

Strategiskt avtal mellan LiU och VTI

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2014 09:28 CEST

På onsdag den 27 augusti tar LiU och VTI ytterligare ett steg närmare varandra. Detta genom att underteckna ett avtal som ska ge än bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och praktiskt inom utbildning, forskning, kompetensförsörjning och innovation. LiU:s rektor Helen Dannetun och VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam är på plats för att berätta om vilka möjligheter det ger.

Längre godståg kräver balansgång

Längre godståg kräver balansgång

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2014 13:54 CEST

Dagens förutsättningar för användning av längre tåg har utvärderats i ett demonstrationsförsök där ett 730 meter långt godståg kördes mellan Gävle och Malmö. Forskare på VTI konstaterar att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter, men att det finns organisatoriska hinder.

Lag mot mobil i bil inte rätt väg

Lag mot mobil i bil inte rätt väg

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2014 17:12 CEST

Reglerna för hur vi får använda en mobiltelefon under bilkörning justerades för ett halvår sedan. Nu togs debatten upp i Almedalen om vad lagen egentligen innebär men VTI:s forskning har hela tiden visat att skärpta lagar inte är någon garanti för ett trafiksäkrare samhälle.

Trånga järnvägsspår kan gynna sjöfarten

Trånga järnvägsspår kan gynna sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2014 07:04 CEST

Möjligheten att överföra godstransporter från väg och järnväg till sjövägen tas upp av Trafikverket och av politiker från olika partier. Kapacitetsbristen på landinfrastrukturen kan gynna sjöfarten. Det framgår av en rapport som presenterades på ett seminarium i Almedalen.

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 09:25 CEST

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens för all trafik på järnväg. Intervjuer med tågoperatörer indikerar att det finns flera begränsningar i systemet som gör det svårt för nya aktörer att etablera sig. Operatörer som utmanar SJ upplever inte att dagens kapacitetstilldelningsprocess lever upp till kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering.

Möt VTI på Almedalsveckan

Möt VTI på Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 06:02 CEST

Trafikslagens infrastrukturavgifter, mobil i bil, hållbar pendling över vattnet och delade turer samt långa arbetsdagar är seminarier som VTI deltar på i Almedalen. Välkomna.

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 15:15 CEST

Trots omfattande regler och föreskrifter om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten, inträffar årligen ett antal olyckor. VTI rapport 825 redovisar en studie som visar på brister i informationsspridningen till berörda i alla led men också i uppföljning och återkoppling av arbetsplatskontroller och olyckor/incidenter.

Parkeringsnormer som medel att nå miljömål

Parkeringsnormer som medel att nå miljömål

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 06:30 CEST

Vilka riktlinjer som gäller och hur man planerar för parkering har undersökts i ett antal norska och svenska kommuner. Resultatet visar att parkeringsnormer används allt mer som medel att nå lokala mål om minskad bilanvändning och hållbart resande samt att det finns stora likheter i hur parkeringsnormerna är uppbyggda i olika kommuner.

Äldre kör som de brukar

Äldre kör som de brukar

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 09:34 CEST

Det finns en bild av att bilförare ändrar körbeteende när de blir äldre, att de kör långsammare, mer sällan och kortare sträckor. Enligt en enkätundersökning i Västra Götaland stämmer inte den bilden, de flesta ansåg att de inte hade ändrat sina körvanor. Flera typiska könsskillnader existerar fortfarande, till exempel slutar kvinnor att köra i lägre åldrar och kör mer sällan än män.

Färgat mc-glas kan vara säkrare

Färgat mc-glas kan vara säkrare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 06:00 CEST

Ett gult plexiglas som monteras på motorcykelns framlykta skulle kunna göra att motorcyklister syns bättre i trafiken.

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2014 14:15 CEST

En VTI-studie visar att 80 procent av de svarande är för en utformning av innerstaden som är mer restriktiv gällande biltrafik och bilparkering, än vad som är fallet i Malmö idag. Närmare hälften stödjer långtgående förändringar där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. En majoritet av de som kör bil i innerstaden föredrar också en omläggning av trafiken till förmån för cykel.