Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader överlämnat

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2018 11:42 CET

Foto: jagen51/Mostphotos

VTI har sedan 2013 haft flera uppdrag från regeringen att ta fram underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. 1 november 2018 redovisades det senaste uppdraget, Samkost 3. Uppdraget har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart.

När vi använder vägar och järnvägar, flyg och fartyg för att flytta oss själva och gods uppstår det kostnader för samhället – samhällsekonomiska kostnader. En del av dessa kostnader påverkar inte den enskilde trafikanten eller transportköparen direkt. Det kan vara fordon som sliter på infrastrukturen, användning av bränsle som leder till utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. De som vistas i närheten av vägar, järnvägar och flyg kan störas av buller. Trafiken orsakar olyckor och det kan också uppstå trängsel. Dessa samhällsekonomiska kostnader kallas ofta externa effekter.

Samhället kan använda olika styrmedel för att minska de externa kostnaderna. Det kallas att internalisera de externa kostnaderna. Om skatter och avgifter ligger på samma nivå som de externa kostnaderna är den så kallade internaliseringsgraden 100 procent.

Under Samkost 3 har VTI uppdaterat kunskapsunderlag och tagit fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. I slutrapporten för Samkost 3 drar VTI ett antal slutsatser utifrån de analyser som gjorts under hela regeringsuppdraget. Några av slutsatserna är följande:

Luftfart (flyg)

Avgifterna för start och landning samt undervägsavgifter täcker de marginalkostnader som uppstår i svenskt luftrum. Det är svårt att bedöma vilka olägenheter som flyget skapar på vägen till och från Sverige.

Sjöfart

Även inom sjöfarten är slutsatsen att farleds- och lotsavgifter täcker de samhällsekonomiska kostnader som sjöfarten orsakar i Sveriges sjöterritorium. På samma sätt som för flyget är det svårare att bedöma vilka problem sjöfarten orsakar på vägen till och från Sverige.

Väg- och järnvägstrafik

Personbilägare betalar en högre skatt än de kostnader de ger upphov till, särskilt på landsbygden. De banavgifter som persontågoperatörerna betalar ligger ibland något över, ibland något under marginalkostnaderna. Däremot betalar varken lastbilstrafiken eller godstågoperatörerna för de kostnader som transporterna orsakar.

Koldioxid

VTI har i Samkost 3 bedömt betydelsen av en full internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader för de svenska miljömålen. Generellt är slutsatsen att relevanta miljömål och klimatmål påverkas mycket lite av full internalisering. Detta inte minst eftersom vissa miljömål som trafiken påverkar, dock inte klimatmålet, redan är nära att nås. För klimatmålet, att utsläpp av koldioxid från nationella transporter (förutom flyg) ska minska med 70 procent till 2030, skulle full internalisering göra det lättare att uppnå 2030-målet. Samtidigt skulle effekten vara mycket begränsad med dagens skatt på 1,14 per kilo koldioxid.

I rapporten förs en diskussion om koldioxidskatt och andra styrmedel. Beroende på vilka styrmedel, förutom koldioxidskatt, som används kommer kostnaderna för omställning att vara större eller mindre för samhället.

– Diskussionen kan ge beslutsfattare stöd i valet mellan styrmedel. Däremot är det politikerna som bedömer om styrmedlen ska kosta mer eller mindre än nuvarande 1,14 per kilo koldioxid, säger Mattias Haraldsson, forskningschef och projektledare för Samkost 3.

Mer om Samkost 3

Ytterligare information

Jan-Eric Nilsson, professor vid VTI, jan-eric.nilsson@vti.se, 08 555 770 33

Mattias Haraldsson, forskningschef vid VTI, mattias.haraldsson@vti.se, 08-555 770 27

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.